مشاور نارنجیلا

نوع ملک

 • 26% زمین
 • 26% ویلا نوشهر و سیسنگان
 • 16% ویلا جنگلی در سیسنگان
 • 32% دیگر

وضعیت ملک

 • 52% فروش
 • 42% تماس بگیرید
 • 7% فروخته شد

شهر ملک

 • 81% خرید ویلا در نوشهر
 • 14% نوشهر
 • 4% نور
 • 1% دیگر

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن